Travindy

NASZA MISJA

Nadrzędnym celem Fundacji Travindy jest promowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, ze szczególnym naciskiem na rozwój i wspieranie zrównoważonej turystyki. Naszym celem jest realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zachęcanie do odpowiedzialnej konsumpcji, poprawa standardów życia lokalnych społeczności oraz zapewnienie równego dostępu do zasobów gospodarczych i naturalnych. Fundacja aktywnie wspiera racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska w celu poprawy jakości życia i walki z ubóstwem, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy w sektorze turystycznym i promując praktyki sprzyjające włączeniu społecznemu.

Oprócz zrównoważonego rozwoju turystyki, Fundacja realizuje różne cele związane z ochroną środowiska, promocją zdrowia, ochroną kultury, edukacją, działalnością charytatywną, pomocą społeczną, integracją międzypokoleniową i tożsamością narodową. Poprzez działania edukacyjne, publikacje, badania, rzecznictwo i współpracę z interesariuszami, aktywnie angażuje się w podnoszenie świadomości i stymulowanie pozytywnych zmian. Działania Fundacji na rzecz zrównoważonej turystyki mają na celu tworzenie pozytywnych zmian w Polsce i na świecie poprzez promowanie odpowiedzialnych praktyk turystycznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę naturalnych ekosystemów z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym promowaniu solidarności, współpracy i przejrzystości w swoich działaniach zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Aby dowiedzieć się więcej o celach, obszarach działalności i strukturze Travindy, pobierz nasz statut.

travindy-story
travindy people anula jeremy

NASZA HISTORIA

Travindy zostało współzałożone przez Anulę Galewską i Jeremy’ego Smitha w 2012 roku, później dołączył do nich Xavier Font. Początkowo Travindy działało jako prowadzona przez wolontariuszy platforma informacyjna poświęcona zrównoważonej turystyce, promująca wiadomości z zakresu turystyki zrównoważonej i promująca odpowiedzialne podróżowanie. Po dołączeniu do Travindy Prof. Fonta, organizacja zaczęła oferować usługi doradczce w dziedzicie komunikacji i marketingu zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich latach Travindy rozszerzyła swoją ofertę o szereg usług doradczych i szkoleniowych, aby pomóc lokalntm i regionalnym organizacjom turystycznym, biurom podróży i hotelom poprawić ich wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i uzyskać certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Dzięki hiszpańskojęzycznemu zespołowi kierowanemu przez Ángelę Rodríguez, w 2016 roku Travindy rozszerzyło swój zasięg na region hiszpańskojęzyczny, a Travindy Espanol zostało uruchomione jako samodzielny projekt.

W 2019 roku Jeremy Smith ustąpił, aby skupić projekcie poświęconym zmianom klimatycznym , Tourism Declares Climate Emergency. Prof. Xavier Font czyni świat turystyki lepszym dzięki swojej pracy na Uniwersytecie w Surrey.

Travindy jest obecnie zarządzane przez mały zespół kierowany przez Anulę Galewską i wspierany przez kilku powiązanych konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju.

Od 2023 roku Travindy działa jako fundacja zarejestrowana w Polsce.