Travindy

STATUT FUNDACJI

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1.
Fundacja nosi nazwę: „TRAVINDY”
§2.
Fundacja ustanowiona została przez Annę Katarzynę Galewską (dalej: Fundator) aktem notarialnym wpisanym do Rep. A pod nr 4462/2023 sporządzonym w dniu 30.03.2023 r. przed Notariuszem Izabelą Jankowską-Kmieć w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy al. Kościuszki 87/1.
§3.
Fundacja działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) oraz niniejszego Statutu.
§4.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§5.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§6.
Ministrem właściwym ze względu na nadrzędny cel Fundacji jest minister ds. rozwoju i technologii.
§7.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§8.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§9.
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne posiadające
bądź nieposiadające osobowości prawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym spółki cywilne, spółki prawa handlowego.

Rozdział II. Cele i formy działania Fundacji
§10.
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa, w tym
w szczególności dzieci, młodzież, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku emerytalnym, seniorów, osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem
lub ubóstwem, osób w kryzysie bezdomności, ofiary klęsk żywiołowych i wojen, cudzoziemców, uchodźców, osób ze szczególnymi potrzebami oraz rodzin w/w osób.
2. Celem nadrzędnym Fundacji jest wspieranie i upowszechnienie, w ramach solidarności międzypokoleniowej, zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, w tym:
1) wdrażanie Celów Rozwoju Zrównoważonego ONZ,
2) wspieranie zaspokajania potrzeb obecnego pokolenia z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń,
3) promowanie odpowiedzialnej konsumpcji,
4) propagowanie i realizowanie inicjatyw mających na celu polepszenie poziomu życia członków lokalnych społeczności,
5) propagowanie równego dostępu dla wszystkich do zasobów ekonomicznych, naturalnych, podstawowych usług, ziemi, technologii i finansów,
6) racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego dla osiągnięcia lepszej jakości życia oraz rozwiązywanie problemu ubóstwa,
7) sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu lokalnych społeczności i większemu ich włączeniu społecznemu,
8) promowanie transformacji życia biznesowego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju, w tym podnoszenie standardów ładu korporacyjnego,
9) wykorzystanie nowych technologii i potencjału biznesu m.in. dla zapewnienia dostępu
do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej, ułatwiania w podejmowaniu działalności gospodarczej, czy inwestowania,
10) wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
11) włączanie w procesy rozwojowe i dialog o rozwoju lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym wszystkich grup społecznych, w tym ekspertów i naukowców,
12) integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13) rozwój i promocja idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego,
14) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
16) propagowanie możliwości korzystania z powszechnych praw człowieka i osiągnięć gospodarczych przez wszystkich,
17) wspieranie i upowszechnienie budowania skutecznych, sprawiedliwych, otwartych
i odpowiedzialnych instytucji gwarantujących wzmocnienie roli prawa,
18) wspieranie i upowszechnienie globalnego partnerstwa pomiędzy rządami, administracją lokalną, regionalną, środowiskami naukowymi, biznesem i wszystkimi zainteresowanymi stronami i grupami, polegającego na solidarności, współpracy, odpowiedzialności
i przejrzystości podejmowanych działań.
19) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
3. Ponadto celem Fundacji, w tym również w nawiązaniu do jej celu nadrzędnego, jest:
1) ochrona środowiska, wspieranie i upowszechnienie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
2) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) wspieranie i upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6) wspieranie i upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,
7) dobroczynność,
8) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
9) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna,
10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym w szczególności: narkomanii, alkoholizmowi i demoralizacji,
11) przeciwdziałanie katastrofom, klęskom żywiołowym, konfliktom zbrojnym i wojnom
w kraju i za granicą
12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu,
13) wspieranie i upowszechnianie integracji międzypokoleniowej,
14) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej rozwijanie kontaktów międzyludzkich,
15) upowszechnienie procesów rewitalizacji,
16) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
17) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
18) promocja wolontariatu,
19) wdrażanie polityk rozwoju regionalnego.
4. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1) prowadzenie prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym prowadzenie szkoleń, konferencji, webinariów, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym za pośrednictwem Internetu,
3) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, gazet, czasopism,
4) prowadzenie działalności doradczej,
5) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych,
6) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz, programów, strategii,
7) delegowanie przedstawicieli do prac w gremiach krajowych i międzynarodowych,
8) monitoring powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania,
9) kierowanie wniosków oraz opinii do organów samorządowych i rządowych, instytucji międzynarodowych,
10) prowadzenie działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
11) prowadzenie działalności rzeczniczej,
12) występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego lub też dopuszczenia Fundacji do udziału w postępowaniu administracyjnym,
13) blokowanie niekorzystnych inwestycji i przedsięwzięć w interesie społecznym
oraz środowiska naturalnego,
14) wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym,
15) organizację imprez kulturalno-regionalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
16) realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami,
17) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie wszelakiego rodzaju inicjatyw obywatelskich,
18) współpracę z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i badawczymi, podmiotami gospodarczymi, i innymi osobami i organizacjami w Polsce i za granicą,
19) prowadzenie działalności kulturalnej, w tym organizowanie imprez kulturalnych oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę,
20) organizowanie wolontariatu,
21) sprzedaż przedmiotów darowizny,
22) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji, w tym pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji, wniosków o dotacje, organizowanie zbiórek, bali charytatywnych, loterii, aukcji,
23) przeprowadzanie działalności grantowej i regrantongowej,
24) organizowanie i udział w rajdach, wycieczkach, wyprawach, międzynarodowych wydarzeniach turystycznych,
25) organizowanie obozów sportowych (wyjazdowy i dochodzeniowych), kolonii, półkolonii, zimowisk i innych form aktywnego stacjonarnego bądź wyjazdowego wypoczynku letniego i zimowego,
26) organizowanie wyjazdów studyjnych,
27) organizowanie kółek zainteresowań,
28) rozwój zawodowy kadry Fundacji, w tym poprzez zastosowanie różnych form i metod doskonalenia zawodowego,
29) tworzenie miejsc pracy,
30) pośrednictwo pracy,
31) organizowanie szkoleń zawodowych,
32) podejmowanie innych działań służących i przyczyniających się realizacji celów statutowych Fundacji.
5. Prowadzona przez Fundację działalność statutowa, o której mowa w ust. 4 może mieć formę działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.
6. Prowadzenie przez Fundację jednocześnie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd określa zakres każdej z tych form działalności oraz dokonuje ich rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§11.
1. Majątek założycielski Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z którego kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Fundator przeznacza na działalność gospodarczą Fundacji.
2. Fundusz założycielski Fundacji zostanie wniesiony przez Fundatora w postaci pieniężnej niezwłocznie po rejestracji Fundacji w rejestrze sądowym.
3. Majątek Fundacji stanowić będą także ruchomości, nieruchomości, wartości niematerialne oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 12.
1. Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
1) dotacji, subwencji oraz grantów,
2) działalności odpłatnej,
3) działalności gospodarczej,
4) darowizn, spadków, zapisów,
5) ze zbiórek publicznych,
6) majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
7) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
8) udziału w zyskach osób prawnych,
9) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd,
10) innych źródeł.
2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach, lokatach bankowych, w obligacjach lub innych bezpiecznych (pewnych) papierach wartościowych, jak również w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
§13.
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
2. Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku (nadwyżki przychodów nad kosztami). Wypracowany przez Fundację zysk (nadwyżkę przychodów nad kosztami) nie podlega podziałowi między Fundatora, członków organów ani osoby w Fundacji zatrudnione, a przeznacza się go na prowadzoną przez Fundację działalność pożytku publicznego prowadzoną w ramach realizacji celów statutowych.
§14.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
§15.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
§16.
1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
2. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy i funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd.
§17.
Zabrania się:
1) udzielać pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z Fundacją powiązanym ani swoim członkom, członkom organów, osobom zatrudnionym w Fundacji ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem Fundacji,
2) przekazywać majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych
lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§18.
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział IV. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
§19.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.
2. Decyzję co do rozpoczęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zmiany, zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym bądź ograniczonym zakresie zgodnie z następującymi kodami PKD:
1) PKD 58 – Działalność wydawnicza
2) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
3) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
5) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych
6) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
9) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
10) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
11) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
12) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
13) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
14) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
15) PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
16) PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
17) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
18) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
19) PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
20) PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
21) PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
22) PKD 82.30 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
23) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
24) PKD 85.60 – Działalność wspomagająca edukację
25) PKD 94.12 – Działalność organizacji profesjonalnych
26) PKD 94.99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
5. Fundacja nie może angażować wolontariuszy do prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy
i kalendarzowy kończy się w dniu 31.12.2023 r..
Rozdział V. Organy Fundacji
§20.
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Fundator może powołać Radę.
Zarząd
§21.
1. Zarząd jest organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) prowadzenie biura Fundacji,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia,
5) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i, do czasu powołania Rady, ich zatwierdzanie,
7) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
8) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem
do kompetencji Fundatora bądź Rady,
9) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
10) pozostałe sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora bądź Rady,
o ile zostanie ona powołana.
§22.
W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków (osób fizycznych): w tym Prezes.
§23.
1. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony i odwoływani przez Fundatora.
2. Do Zarządu może zostać powołany Fundator.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji,
2) śmierci Członka Zarządu,
3) odwołania Członka Zarządu,
4) powołania do Rady,
5) utarty pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Fundator może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie bez podania przyczyny.
§24.
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez Prezesa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego komunikatorów internetowych na co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się stacjonarnie bądź on-line za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
5. Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej.
6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
§25.
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w związku z pełnioną funkcją bądź niezależnie od niej na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie na podstawie uchwały Zarządu.
3. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje wskazany uchwałą Rady jej członek.
Reprezentowanie Fundacji
§26.
1. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać jednoosobowo każdy Członek Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników.
§27.
Organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu przyjęty przez Fundatora.
Rada
§28.
1. Rada jest organem kontrolnym Fundacji odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Do kompetencji Rady należy:
1) ocena rzetelności, prawidłowości, celowości i legalności wykorzystania majątku Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu.
§29.
1. Rada składa się z 2 do 3 Członków (osób fizycznych) powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.
2. W skład Rady wchodzi Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Do Rady Fundacji może zostać powołany Fundator.
4. Członkowie Rady:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
1) złożenia przez Członka Rady Fundacji rezygnacji,
2) śmierci Członka Rady Fundacji,
3) odwołania Członka Rady Fundacji,
4) powołania do Zarządu Fundacji,
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Fundator może odwołać Członka Rady w każdym czasie bez podania przyczyny.
§30.
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb. Pierwsze posiedzenie Rady w roku kalendarzowym nie może odbyć się później niż w dniu 31 maja danego roku kalendarzowego.
2. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane przez Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę bądź przez Zarząd za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego komunikatorów internetowych na co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się stacjonarnie bądź on-line za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.
5. Decyzje Rady są podejmowane w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady. W przypadku równiej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
§31.
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§32.
Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady przyjęty przez Fundatora.
Rozdział VI. Rada Ekspertów
§33.
1. Fundator może w każdym czasie powołać Radę Ekspertów, jako ciało konsultacyjno-doradcze Fundacji.
2. Rada Ekspertów ma za zadanie wyrażać opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
§34.
1. Rada Ekspertów składa się z minimum 2 Członków (osób fizycznych) legitymujących się:
1) dorobkiem naukowym świadczącym, że dana osoba uzyskała już w swym środowisku autorytet specjalisty w dziedzinie reprezentowanej dyscypliny naukowej lub
2) znacznym dorobkiem zawodowym zdobytym w codziennej pracy w reprezentowanej dziedzinie.
2. Członków do Rady Ekspertów powołuje Fundator na czas nieokreślony.
3. Członkostwo w Radzie Ekspertów ustaje z chwilą:
1) złożenia przez Członka Rady Ekspertów rezygnacji,
2) śmierci Członka Rady Ekspertów,
3) odwołania Członka Rady Ekspertów przez Fundatora.
§35.
1. Członkowie Rady Ekspertów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
2. Członkowie Rady Ekspertów mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych
z uczestnictwem w pracach Rady Ekspertów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.
§36.
1. Rada Ekspertów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Rady Ekspertów mogą odbywać się stacjonarnie bądź on-line za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenia Rady Ekspertów są protokołowane.
4. O terminie, miejscu i celu posiedzenia Zarząd informuje wszystkich Członków Rady Ekspertów przesyłając, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia, zawiadomienie drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Rady Ekspertów adres e-mail.
5. Rada Ekspertów wyraża swoje opinie, w sprawach przedstawionych przez Zarząd, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów Członków Rady Ekspertów obecnych na posiedzeniu. Uchwała wymaga uzasadnienia.
6. Każdy z Członków Rady Ekspertów może do podjętej przez Radę Ekspertów uchwały złożyć na piśmie zdanie odrębne jeżeli nie będzie zgadzał się z jej treścią. Zdanie odrębne Członek Rady Ekspertów składa w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały, co do której ma zostać złożone zdanie odrębne.
7. Członkom Rady Ekspertów nieobecnym na jej posiedzeniu Zarząd doręcza odpis uchwały podjętej w ramach danego posiedzenia wraz z ich uzasadnieniem. Członek Rady Ekspertów nieobecny na posiedzeniu ma prawo złożyć do przesłanej mu uchwały na piśmie zdanie odrębne w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia.
8. Posiedzenia Rady Ekspertów mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
9. Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Ekspertów określa Regulamin Rady Ekspertów przyjęty przez Zarząd.
Rozdział VII. Podejmowanie decyzji przez Fundatora
§37.
Fundator podejmuje decyzje, które należą do jego kompetencji w formie postanowień.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
Zmiana Statutu Fundacji
§38.
1. Zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celów, wymaga uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Fundatora jeżeli nie jest on członkiem Zarządu.
2. Statut po zmianach ma moc obowiązującą ze skutkiem od dnia ujawnienia zmian w rejestrze sądowym.
Połączenie Fundacji z inna fundacją
§39.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
Likwidacja Fundacji
§40.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów za zgodą Fundatora jeżeli nie jest on w składzie Zarządu.
3. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających w Polsce bądź poza jej granicami.

Statut przyjęty uchwałą Fundatora w dniu 4.06.2023 r.


Fundator/Prezes Zarządu Anna Katarzyna Galewska ……………………………………………