Travindy

Ocena destynacji pod kątem wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego – Kirgistan

KLIENT

Helvetas

2022

W ramach projektu zrównoważonego rozwoju turystyki zimowej w Kirgistanie prowadzonego przez Helvetas i finansowanego przez rząd Szwajcarii, przeprowadziliśmy ocenę zrównoważonego rozwoju miasta Karakol. Destynacja została oceniona pod kątem 30 kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze standardem Green Destinations. Analiza składała się z kryteriów związanych z zarządzaniem destynacją, środowiskiem, klimatem i ochroną przyrody, kulturą i dobrostanem społecznym oraz zaangażowaniem biznesu.

Ocena opierała się na danych zebranych przez lokalnych ekspertów, wywiadach z interesariuszami i analizie istotności oraz audytu na miejscu. W rezultacie destynacja otrzymała analizę luk z zaleceniami, plan działania z obszarami priorytetowymi, szczegółowe wytyczne dla każdego działania, zestaw dobrych praktyk i dodatkowe przydatne materiały. Oprócz wywiadów z interesariuszami, zorganizowano warsztaty zrównoważonego zarządzania destynacją dla lokalnych interesariuszy, w tym lokalnej administracji, instytucji oświatowych i sektora prywatnego.