Travindy

Komunikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju

KLIENT

Forum Anders Reisen

2017

Travindy dąży do propagowania standardów i praktyk turystyk zrównoważonej i promocji odpowiedzilnego podróżowania. Robimy to, pomagając firmom turystycznym i hotelarskim właściwe promowanie działaań z zakresu rozwoju zrównoważonego i angażowania w te działania klientów. Komunikowanie zrównoważonego rozwoju może być pewnym wyzwaniem, dlatego pomagamy małym i średnim firmom turystycznym w tworzeniu komunikatów na temat zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych i portwlach społecznościowych. Zostaliśmy poproszeni przez Forum Anders Reisen, niemieckie stowarzyszenie touroperatorów, o przeprowadzenie analizy komunikatów dotyczących zrównoważonego rozwoju używanych na stronach internetowych ich członków.

Naszym celem była pomoc firmom turystycznym w komunikowaniu ich wysiłków w obszarze zrównoważonego rozwoju w sposób, który będzie wiarygodny i zrozumiały dla ich obecnych i potencjalnych klientów, bez stosowania “greenwashingu” (wprowadzającego w błąd marketingu). Analiza strony internetowej została przeprowadzona z uwzględnieniem kilkunastu zasad dotyczących tego, jak najefektywniej komunikować wysiłki w zakresie turystyki zrównoważonej. Każda firma otrzymała szczegółowy raport z zaleceniami, w jaki sposób może poprawić swoją komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju.